boimorto.org | mapa | que ver | xente | datos | o queixo

 

 

 

 

Termos e condicións de uso

Estas condicións xerais regulan ó uso do servicio da comunidade virtual de Internet que Boimorto Networks (en adiante Boimorto@NET) ofrece gratuitamente aos usuarios de Internet.

Ó entrar e utilizar os servicios ofrecidos neste sitio web, vostede está aceptando as condicións e os termos contidos neste contrato e declara expresamente a aceptación das seguintes condicións:

1. As informacións, conceptos e opinións emitidas neste sitio web non necesariamente refrexan a posición de Boimorto@NET, os seus empregados ou directores. Por está razón, Boimorto@NET non se fai responsable de ningunha das informacións, opinións ou conceptos que se emitan neste sitio web.

2. O sitio web Boimorto@NET non se fai responsable pola edición, revisión e censura da información, nin se compromete a verificar o contido das páxinas ou sitios cos cáles ó usuario se conecte a través do motor de buscas e o directorio de Boimorto@NET. Por conseguinte, Boimorto@NET, os seus directores, empregados e persoas afines non se fan responsables da verificación do cumprimento das normas que protexen os dereitos de autor, da legalidade ou da decencia do contido das páxinas as que se teña acceso a través deste motor de buscas ou do directorio de Boimorto@NET.

3. O usuario recoñece e acepta que Boimorto@NET non garantira nin asegura a veracidade da información, o contido, os artigos, a propaganda e os anuncios (a "información") que aparezan publicados ou que sexan distribuídos, directa ou indirectamente a través deste web site, calquera website interconectado, ou calquera dos servicios que se vinculen ou relacionen a esta páxina web (os "servicios").

4. Asemesmo, o usuario acepta que nin Boimorto@NET, nin os seus directores ou empregados serán responsables pola entrega, a calidade, os vicios ou calquera outro defecto que puidesen presentar os productos, os servicios, a información ou outros materiais expostos (os "productos"), adquiridos ou obtidos como consecuencia da información, publicidade, invitacións e ofertas que se fagan a través da información ou dos servicios.

5. Ó aceptar o presente contrato vostede declara expresamente que (i) é unha persoa capaz de discernir; (ii) que entrou a este sitio web pola súa propia vontade e que non foi coaccionado por elo; (iii) que recoñece e entende que o contido de algunhas das páxinas que se poden localizar a través do motor de busca e do directorio de Boimorto@NET poden conter imaxes, son ou texto que resulten ofensivos e inadecuados e que poden atentar en contra da moral e os bos costumes; (iv) que a selección dos productos ou servicios que o usuario desexe adquirir faino baixo a súa propia responsabilidade, coas únicas garantías legais establecidas a tal efecto polos nosos socios do área de comercio electrónico, encontrándose Boimorto@NET liberada de calquera responsabilidade relacionada coa venta de productos ou servicios; e (v) que ten lido os termos e condicións deste contrato, aceptándoos coa súa plena e única responsabilidade.

6. O Usuario acepta que Boimorto@NET porá, cando o considere convinte, realizar correccións, melloras ou modificacións na información os servicios, sen que de lugar nin dereito a ningunha reclamación ou indemnización, nin implique recoñecemento de responsabilidade algunha.

7. O usuario renuncia o reclamo a Boimorto@NET de calquera tipo de responsabilidade por darnos que en forma directa, indirecta ou consecuencial se podan derivar da prestación e utilización da información ou os servicios, ou da contratación, adquisición e utilización dos productos.

8. O usuario acepta, ademais, as condicións de uso establecidas a tal efecto por todas aquelas empresas, institucións ou sitios webs ("socios") cos que Boimorto@NET teña acordos de colaboración ou explotación cando estes acordos repercutan na información, servicios ou productos ofrecidos en Boimorto@NET. As termos e condicións especiais de cada un dos socios de Boimorto@NET, se os houbese, encóntranse convintemente expostos e a disposición do usuario.

9. O usuario comprometese a utilizar os contidos de Boimorto@NET de conforme coa lei, a moral e bos costumes xeralmente aceptadas e o orden público, e obrigase a absterse de utilizar este sitio web con fines ou efectos ilícitos, contrarios o establecido nas presentes condicións, lesivos dos dereitos e intereses de terceiros, o que de calquera forma podan danar, inutilizar, sobrecargar ou deteriorar este sitio web ou impedir a normal utilización ou disfrute de Boimorto@NET.

Atrás Top

 


© Boimorto@NET | nos | termos e condicións de uso | privacidade e copyright | colaborar | contactar